W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy technologie takie jak m.in. pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza że będą zamieszczane na państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać odwołania zgody. Zobacz naszą politykę prywatności i cookies.

Wilda Medica

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób korzystających z rejestracji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, PL HEALTH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  przekazuje poniższe informacje:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PL HEALTH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu, ul. Wierzbięcice 58 lok.2, 61-548 Poznań.
 • Z Administratorem można się kontaktować listownie (adres: ul. Wierzbięcice 58 lok. 2, 61-548 Poznań) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (rejestracja@wildamedica.pl).

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu:

 • wykonywania działalności leczniczej, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych, prowadzenia dokumentacji medycznej i realizowania innych obowiązków prawnych wynikających  z Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej, Ustawy z dnia 6 listopada 2008  r .o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wydanych na ich podstawie rozporządzeń – na podstawie art.6 ust.1 lit. b, c RODO,
 • realizacji obowiązków określonych przepisami prawa- na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO,
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu stron zawartej umowy/umów – na podstawie art. 6 ust.1 lit f RODO,
 • organizacyjnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w szczególności umówienia czy odwołania wizyty, – na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO, marketingowym – na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:

 • podmiotom, którym dane osobowe mogą zostać przekazane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
 • podmiotom, które na zlecenie PL HEALTH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizują jej prawa lub obowiązki i zawarły ze Spółką umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na warunkach zgodnych z RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa.
 • W przypadku braku konkretnych przepisów dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania, lecz nie dłużej niż przez czas funkcjonowania PL HEALTH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Posiada Pani/Pan prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych, 
 • prawo sprostowania swoich danych osobowych, 
 • usunięcia swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
 • do przenoszenia danych w przypadkach wskazanych  w art. 20 ust.1  lit. a) RODO.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji świadczenia zdrowotnego. Brak podania danych osobowych może spowodować niemożność realizacji uprawnień i obowiązków PL HEALTH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ.
 • Decyzje w Pani/Pana sprawach nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosowane profilowanie.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.